Verbrandingsinstallaties

Doseren, processturing en stof c.q. massatransport,  daar gaat het om bij het ontwerpen en het berekenen van verbrandingsovens voor gas, vloeistoffen, vaste stoffen en verdere iedere combinatie met biomassa en slibben.

Onze jarenlange ervaring, geeft u de zekerheid dat wij op uw locatie een verbrandingsoven zullen plaatsen die zal voldoen aan de normen zoals deze door het openbaar bestuur zijn vastgesteld, maar die ook aan uw en onze specificaties zal voldoen.

Wij kunnen u het ontwerp, de engineering,fabricage, beproeving in onze werkplaats en vervolgens de levering, montage en in bedrijfstelling aanbieden als een turn-key project. Door de degelijke garantie die u van ons krijgt samenhangend met de speciale condities die gelden bij een trun-key levering kunt u snel en efficiënt de installatie in gebruik nemen. U zult de investeringskosten snel terug verdienen en deze verbrandingsoven zal uw bedrijf de komende jaren veel voordeel brengen.

Vaste brandstoffen

  1. Afvalverbranding.
  2. Geactiveerde kool verbranding met kwikterugwinning.
  3. Verbranding van korrels en granulaten.
  4. Wervelbed, spouting bed verbrandingsovens, speciaal ontwikkeld voor afvalstoffen, waarvan de assen een laag smeltpunt hebben.

Bij dit type ovens gebruiken wij onze spouting bed technologie.

Spouting bed Incinerators hebben het grote voordeel dat er geen ongewenste samenklontering en/of smelt van de assen zal optreden.

Ieder deeltje zal zwevend in de luchtstroom verbranden en is omgeven door voldoende zuurstof voor een volledige verbranding.

Op ieder plaats in de oven kan de temperatuur, binnen 5 graden nauwkeurig, ingesteld worden.

Deze eigenschap maakte dit type oven uitermate geschikt voor de vernietiging van dioxinen welke opgesloten zitten in geactiveerde kool uit de rookgas filters van de vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam.

Nadat het rookgas van de vuilverbrander is gewassen, wordt het door een geactiveerd koolfilter geleid, om de dioxinen en andere componenten die door de wasser heen slippen alsnog uit het rookgas te filteren.

Bijkomend voordeel; het rendement van de gasreiniging stijgt bijna naar 100 %.

De beladen A-cokes van het filter worden gedoseerd en aan de speciaal hiervoor ontworpen spouting bed oven toegevoerd. In deze oven wordt de cokes verwerkt, waardoor gegarandeerd kan worden dat geen enkele dioxine in welke vorm dan ook dit proces verlaat.

Het gehele proces is onbemand en volledig gecontroleerd door de PLC.

Recirculatie van afgas is relatief simpel en als een combustor is gebruikt als verbrandingskamer kan, binnen 5 minuten na het start commando, de incinerator in bedrijf zijn.

Spouting bed oven voor de recuperatie van zware metalen, zoals kwikzilver uit A-cokes filters van laboratoria en uit de gaswinning.

Vastbed oven voor de verwerking van verontreinigde grond. 20 ton/hr.

Ook voor de verwerking van speciaal afval, e.g. kwik, PCB, PCA, asbest e.d. houdend afval. Of bijvoorbeeld voor de Eikenprocessierups.

Vloeistoffen en Slib,

Het kan nogal prijzig zijn om vloeibare afvalstoffen en allerlei slibben, naar een verwerkende instantie te laten afvoeren.

Bij een bepaalde jaarlijkse hoeveelheid zal het al snel rendabel zijn om deze afvalstof op uw eigen locatie en onder uw eigen verantwoordelijkheid te verwerken.

Vaak kan, bij een bepaalde temperatuur en/of drogestof gehalte, de handling en de verwerking van het slib bemoeilijkt worden door een kleeffase.

Indien mogelijk willen we deze kleeffase vermijden door het drogen en verbranden van het slib in een processtap te combineren.

Het kenmerk van een spouting bed oven is nu juist dat ze de droog en verbrandingsstap tot één enkele processtap kan terugbrengen.

Het slib wordt fijn verdeeld direct in de verbrandingskamer gedoseerd.

Zwevend in de luchtstroom, binnenin de verbrandingskamer, zal ieder deeltje gedroogd en vervolgens verbrand worden, terwijl het is omgeven door voldoende zuurstof zodat een volledige verbranding gegarandeerd kan worden.

De temperatuur kan op elke plaats in de verbrandingskamer tot op 5 graden nauwkeurig geregeld worden, waardoor de verwerking van de asrest aanmerkelijk vereenvoudigd wordt.

Het gehele proces is onbemand en volledig gecontroleerd door de PLC.

Recirculatie van afgas is relatief simpel en als een combustor als verbrandingskamer is gebruikt kan, binnen 5 minuten na het start commando, de incinerator in bedrijf zijn.

Damp gassen en combinaties:

Deze ovens onderscheiden zich van fakkels door de gebruikte techniek van premix, voormenging van gas met verbrandingslucht en kunnen een oplossing zijn bij al die gevallen waarbij stinkende of gevaarlijke gassen vrijkomen. Te denken valt aan damp uit drogers, keukens, drukkerijen, smelterijen en vele andere productlijnen.

Voorbeelden:
Een verbrandingsoven voor hoog giftig en gevaarlijk afval, dat voornamelijk bestaat uit koolwaterstoffen, zoals diverse oplosmiddelen maar ook beladen stikstof spoelgas uit verschillende veiligheidsleidingen. Verder worden vloeibare reststromen, welke anders als chemisch afval moeten worden afgevoerd, hier als energiedrager ingezet.

Rooknaverbrander bij een gieterij geplaatst boven op de ovens.
Gietproces volgens de verloren was methode waarbij aluminium en titanium onderdelen gegoten worden. Kortdurende maar zeer hoge belading met koolwaterstoffen tot wel 2 kg/sec.

EXD / ATEX / Explosie preventie

Onze installaties worden robuust en explosie vast gebouwd.

Dat maakt ze bij uitstek geschikt om ze in te zetten in zones waar een groot gevaar bestaat voor het optreden van explosies.

Diverse van onze installaties staan in zone 0.

  1. Propaan vulstation.
  2. Ont-gasser bij de inbedrijfstelling
  3. Zone 0 Incinerator. Explosie vaste incinerator voor gevaarlijk afval.
  4. Verbrandingsoven op een offshore olie opslag tanker.